ผลของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันเครื่องต่ออัตราการตายของหอยแมลงภู่ [Perna viridis, Linnaeus]
ผลของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันเครื่องต่ออัตราการตายของหอยแมลงภู่ [Perna viridis, Linnaeus]
ชื่อเรื่อง :
ผลของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันเครื่องต่ออัตราการตายของหอยแมลงภู่ [Perna viridis, Linnaeus]
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิทยา หะวานนท์
ผู้แต่งร่วม :
สิริพร ลือชัย ชัยกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิทยา หะวานนท์. 2545. ผลของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันเครื่องต่ออัตราการตายของหอยแมลงภู่ [Perna viridis, Linnaeus]. ชุมพร:กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง;

วิทยา หะวานนท์. (2545) ผลของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันเครื่องต่ออัตราการตายของหอยแมลงภู่ [Perna viridis, Linnaeus]. กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง:ชุมพร.

วิทยา หะวานนท์. ผลของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันเครื่องต่ออัตราการตายของหอยแมลงภู่ [Perna viridis, Linnaeus]. ชุมพร:กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2545. Print.

วิทยา หะวานนท์. (2545) ผลของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันเครื่องต่ออัตราการตายของหอยแมลงภู่ [Perna viridis, Linnaeus]. กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง:ชุมพร.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0