การตรวจวัดระดับ Phenytoin ในผู้ป่วย : เปรียบเทียบระหว่างวิธี Photometer assay กับวิธี Fluorescence Polarization Immunoassay
การตรวจวัดระดับ Phenytoin ในผู้ป่วย : เปรียบเทียบระหว่างวิธี Photometer assay กับวิธี Fluorescence Polarization Immunoassay
ชื่อเรื่อง :
การตรวจวัดระดับ Phenytoin ในผู้ป่วย : เปรียบเทียบระหว่างวิธี Photometer assay กับวิธี Fluorescence Polarization Immunoassay
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิบูลย์ วัฒนาธร
ผู้แต่งร่วม :
-

วิบูลย์ วัฒนาธร. 2544. การตรวจวัดระดับ Phenytoin ในผู้ป่วย : เปรียบเทียบระหว่างวิธี Photometer assay กับวิธี Fluorescence Polarization Immunoassay. พิษณุโลก:ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร;

วิบูลย์ วัฒนาธร. (2544) การตรวจวัดระดับ Phenytoin ในผู้ป่วย : เปรียบเทียบระหว่างวิธี Photometer assay กับวิธี Fluorescence Polarization Immunoassay. ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

วิบูลย์ วัฒนาธร. การตรวจวัดระดับ Phenytoin ในผู้ป่วย : เปรียบเทียบระหว่างวิธี Photometer assay กับวิธี Fluorescence Polarization Immunoassay. พิษณุโลก:ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544. Print.

วิบูลย์ วัฒนาธร. (2544) การตรวจวัดระดับ Phenytoin ในผู้ป่วย : เปรียบเทียบระหว่างวิธี Photometer assay กับวิธี Fluorescence Polarization Immunoassay. ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0