ปัจจัยที่ทำให้ยอมรับสินค้าที่มีชื่อตราเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษา ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ปัจจัยที่ทำให้ยอมรับสินค้าที่มีชื่อตราเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษา ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่ทำให้ยอมรับสินค้าที่มีชื่อตราเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษา ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศศิวิมล สุขบท
ผู้แต่งร่วม :
-

ศศิวิมล สุขบท. 2545. ปัจจัยที่ทำให้ยอมรับสินค้าที่มีชื่อตราเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษา ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. สงขลา:ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

ศศิวิมล สุขบท. (2545) ปัจจัยที่ทำให้ยอมรับสินค้าที่มีชื่อตราเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษา ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

ศศิวิมล สุขบท. ปัจจัยที่ทำให้ยอมรับสินค้าที่มีชื่อตราเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษา ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. สงขลา:ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545. Print.

ศศิวิมล สุขบท. (2545) ปัจจัยที่ทำให้ยอมรับสินค้าที่มีชื่อตราเป็นภาษาไทย : กรณีศึกษา ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และปริมณฑล. ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0