การใช้เทคนิคการสร้างแผนผังมโนทัศน์ ในการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมบ้านนายาว
การใช้เทคนิคการสร้างแผนผังมโนทัศน์ ในการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมบ้านนายาว
ชื่อเรื่อง :
การใช้เทคนิคการสร้างแผนผังมโนทัศน์ ในการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมบ้านนายาว
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อุษาศิริ สิริสุขะ
ผู้แต่งร่วม :
-

อุษาศิริ สิริสุขะ. 2545. การใช้เทคนิคการสร้างแผนผังมโนทัศน์ ในการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมบ้านนายาว. สาขาวิชาวิจัยการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อุษาศิริ สิริสุขะ. (2545) การใช้เทคนิคการสร้างแผนผังมโนทัศน์ ในการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมบ้านนายาว . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อุษาศิริ สิริสุขะ. การใช้เทคนิคการสร้างแผนผังมโนทัศน์ ในการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมบ้านนายาว. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

อุษาศิริ สิริสุขะ. (2545) การใช้เทคนิคการสร้างแผนผังมโนทัศน์ ในการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมบ้านนายาว . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การศึกษาความพร้อมเพื่อสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 1-12 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ