การศึกษาอณูชีววิทยาของการเกิดโรคมะเร็งปอด
การศึกษาอณูชีววิทยาของการเกิดโรคมะเร็งปอด
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาอณูชีววิทยาของการเกิดโรคมะเร็งปอด
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร
ผู้แต่งร่วม :
-

ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร. 2544. การศึกษาอณูชีววิทยาของการเกิดโรคมะเร็งปอด. กรุงเทพฯ:ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล;

ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร. (2544) การศึกษาอณูชีววิทยาของการเกิดโรคมะเร็งปอด. ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร. การศึกษาอณูชีววิทยาของการเกิดโรคมะเร็งปอด. กรุงเทพฯ:ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544. Print.

ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร. (2544) การศึกษาอณูชีววิทยาของการเกิดโรคมะเร็งปอด. ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0