การรวมพลังประชาชนในการแก้ไขปัญหาชุมชนท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
การรวมพลังประชาชนในการแก้ไขปัญหาชุมชนท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
ชื่อเรื่อง :
การรวมพลังประชาชนในการแก้ไขปัญหาชุมชนท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมศรี ศิริขวัญชัย
ผู้แต่งร่วม :
นิสาพร วัฒนศัพท์, ผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์

สมศรี ศิริขวัญชัย and others. 2545. การรวมพลังประชาชนในการแก้ไขปัญหาชุมชนท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.];

สมศรี ศิริขวัญชัย and others. (2545) การรวมพลังประชาชนในการแก้ไขปัญหาชุมชนท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท.

สมศรี ศิริขวัญชัย and others. การรวมพลังประชาชนในการแก้ไขปัญหาชุมชนท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.], 2545. Print.

สมศรี ศิริขวัญชัย and others. (2545) การรวมพลังประชาชนในการแก้ไขปัญหาชุมชนท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ. ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0