การเปรียบเทียบผลของยา albendazole diethylcarbamazine, ivermectin และยาผสมต่อตัวอ่อนระยะที่ 3 ของพยาธิฟิลาเรีย ชนิด nocturnally subperiodic Brugia malayi (สายพันธุ์นราธิวาส) ในหลอดทดลอง
การเปรียบเทียบผลของยา albendazole diethylcarbamazine, ivermectin และยาผสมต่อตัวอ่อนระยะที่ 3 ของพยาธิฟิลาเรีย ชนิด nocturnally subperiodic Brugia malayi (สายพันธุ์นราธิวาส) ในหลอดทดลอง
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบผลของยา albendazole diethylcarbamazine, ivermectin และยาผสมต่อตัวอ่อนระยะที่ 3 ของพยาธิฟิลาเรีย ชนิด nocturnally subperiodic Brugia malayi (สายพันธุ์นราธิวาส) ในหลอดทดลอง
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ผ่องศรี ทิพวังโกศล
ผู้แต่งร่วม :
เวช ชูโชติ, เกศรา ณ บางช้าง

ผ่องศรี ทิพวังโกศล and others. 2546. การเปรียบเทียบผลของยา albendazole diethylcarbamazine, ivermectin และยาผสมต่อตัวอ่อนระยะที่ 3 ของพยาธิฟิลาเรีย ชนิด nocturnally subperiodic Brugia malayi (สายพันธุ์นราธิวาส) ในหลอดทดลอง. เชียงใหม่:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ผ่องศรี ทิพวังโกศล and others. (2546) การเปรียบเทียบผลของยา albendazole diethylcarbamazine, ivermectin และยาผสมต่อตัวอ่อนระยะที่ 3 ของพยาธิฟิลาเรีย ชนิด nocturnally subperiodic Brugia malayi (สายพันธุ์นราธิวาส) ในหลอดทดลอง. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ผ่องศรี ทิพวังโกศล and others. การเปรียบเทียบผลของยา albendazole diethylcarbamazine, ivermectin และยาผสมต่อตัวอ่อนระยะที่ 3 ของพยาธิฟิลาเรีย ชนิด nocturnally subperiodic Brugia malayi (สายพันธุ์นราธิวาส) ในหลอดทดลอง. เชียงใหม่:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. Print.

ผ่องศรี ทิพวังโกศล and others. (2546) การเปรียบเทียบผลของยา albendazole diethylcarbamazine, ivermectin และยาผสมต่อตัวอ่อนระยะที่ 3 ของพยาธิฟิลาเรีย ชนิด nocturnally subperiodic Brugia malayi (สายพันธุ์นราธิวาส) ในหลอดทดลอง. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0