การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเรื่องการพยาบาลบุคคลที่ได้รับภยันตราย จากอุบัติภัยและสาธารณภัย โดยใช้สถานการณ์สมมติ สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเรื่องการพยาบาลบุคคลที่ได้รับภยันตราย จากอุบัติภัยและสาธารณภัย โดยใช้สถานการณ์สมมติ สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเรื่องการพยาบาลบุคคลที่ได้รับภยันตราย จากอุบัติภัยและสาธารณภัย โดยใช้สถานการณ์สมมติ สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นงณภัทร รุ่งเนย
ผู้แต่งร่วม :
-

นงณภัทร รุ่งเนย. 2546. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเรื่องการพยาบาลบุคคลที่ได้รับภยันตราย จากอุบัติภัยและสาธารณภัย โดยใช้สถานการณ์สมมติ สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี:วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี;

นงณภัทร รุ่งเนย. (2546) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเรื่องการพยาบาลบุคคลที่ได้รับภยันตราย จากอุบัติภัยและสาธารณภัย โดยใช้สถานการณ์สมมติ สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี:เพชรบุรี.

นงณภัทร รุ่งเนย. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเรื่องการพยาบาลบุคคลที่ได้รับภยันตราย จากอุบัติภัยและสาธารณภัย โดยใช้สถานการณ์สมมติ สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี:วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี, 2546. Print.

นงณภัทร รุ่งเนย. (2546) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเรื่องการพยาบาลบุคคลที่ได้รับภยันตราย จากอุบัติภัยและสาธารณภัย โดยใช้สถานการณ์สมมติ สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี:เพชรบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0