ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อเรื่อง :
ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชาริณี ตรีวรัญญู
ผู้แต่งร่วม :
-

ชาริณี ตรีวรัญญู. 2545. ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. สาขาวิชาประถมศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ชาริณี ตรีวรัญญู. (2545) ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ชาริณี ตรีวรัญญู. ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

ชาริณี ตรีวรัญญู. (2545) ผลของการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.