การรู้จำเสียงวรรณยุกต์ต่อเนื่องภาษาไทยด้วยแบบจำลองฮิดเดน มาร์คอฟ 3 ส่วน
การรู้จำเสียงวรรณยุกต์ต่อเนื่องภาษาไทยด้วยแบบจำลองฮิดเดน มาร์คอฟ 3 ส่วน
ชื่อเรื่อง :
การรู้จำเสียงวรรณยุกต์ต่อเนื่องภาษาไทยด้วยแบบจำลองฮิดเดน มาร์คอฟ 3 ส่วน
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุนัย สุขเอนก
ผู้แต่งร่วม :
-

สุนัย สุขเอนก. 2547. การรู้จำเสียงวรรณยุกต์ต่อเนื่องภาษาไทยด้วยแบบจำลองฮิดเดน มาร์คอฟ 3 ส่วน. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สุนัย สุขเอนก. (2547) การรู้จำเสียงวรรณยุกต์ต่อเนื่องภาษาไทยด้วยแบบจำลองฮิดเดน มาร์คอฟ 3 ส่วน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สุนัย สุขเอนก. การรู้จำเสียงวรรณยุกต์ต่อเนื่องภาษาไทยด้วยแบบจำลองฮิดเดน มาร์คอฟ 3 ส่วน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.

สุนัย สุขเอนก. (2547) การรู้จำเสียงวรรณยุกต์ต่อเนื่องภาษาไทยด้วยแบบจำลองฮิดเดน มาร์คอฟ 3 ส่วน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
คำรื่นหูในภาษาไทย
แก้วใจ จันทร์เจริญ