ความรู้และความคาดหวังของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสภากรุงเทพมหานครศึกษากรณี : เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ความรู้และความคาดหวังของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสภากรุงเทพมหานครศึกษากรณี : เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
ความรู้และความคาดหวังของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสภากรุงเทพมหานครศึกษากรณี : เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมชาย สัจจะ
ผู้แต่งร่วม :
-

สมชาย สัจจะ. 2547. ความรู้และความคาดหวังของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสภากรุงเทพมหานครศึกษากรณี : เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกริก;

สมชาย สัจจะ. (2547) ความรู้และความคาดหวังของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสภากรุงเทพมหานครศึกษากรณี : เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยเกริก/กรุงเทพฯ.

สมชาย สัจจะ. ความรู้และความคาดหวังของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสภากรุงเทพมหานครศึกษากรณี : เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกริก, 2547.

สมชาย สัจจะ. (2547) ความรู้และความคาดหวังของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสภากรุงเทพมหานครศึกษากรณี : เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยเกริก/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0