กระบวนการหมักที่เหมาะสมในการผลิต Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki เพื่อใช้ควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย (Heliothis armigera Hubner)
กระบวนการหมักที่เหมาะสมในการผลิต Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki เพื่อใช้ควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย (Heliothis armigera Hubner)
ชื่อเรื่อง :
กระบวนการหมักที่เหมาะสมในการผลิต Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki เพื่อใช้ควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย (Heliothis armigera Hubner)
ปี :
2541
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปทุมพร ฉิมเอนก
ผู้แต่งร่วม :
จริยา จันทร์ไพแสง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปทุมพร ฉิมเอนก. 2541. กระบวนการหมักที่เหมาะสมในการผลิต Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki เพื่อใช้ควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย (Heliothis armigera Hubner). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ปทุมพร ฉิมเอนก. (2541) กระบวนการหมักที่เหมาะสมในการผลิต Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki เพื่อใช้ควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย (Heliothis armigera Hubner). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ปทุมพร ฉิมเอนก. กระบวนการหมักที่เหมาะสมในการผลิต Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki เพื่อใช้ควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย (Heliothis armigera Hubner). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541. Print.

ปทุมพร ฉิมเอนก. (2541) กระบวนการหมักที่เหมาะสมในการผลิต Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki เพื่อใช้ควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย (Heliothis armigera Hubner). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.