การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อราเวสสิคูลาร์-อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ในรากของถั่วเหลืองด้วยเทคนิค PCR
การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อราเวสสิคูลาร์-อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ในรากของถั่วเหลืองด้วยเทคนิค PCR
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อราเวสสิคูลาร์-อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ในรากของถั่วเหลืองด้วยเทคนิค PCR
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พนิดา ปรีเปรมโมทย์
ผู้แต่งร่วม :
-

พนิดา ปรีเปรมโมทย์. 2547. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อราเวสสิคูลาร์-อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ในรากของถั่วเหลืองด้วยเทคนิค PCR. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

พนิดา ปรีเปรมโมทย์. (2547) การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อราเวสสิคูลาร์-อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ในรากของถั่วเหลืองด้วยเทคนิค PCR . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

พนิดา ปรีเปรมโมทย์. การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อราเวสสิคูลาร์-อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ในรากของถั่วเหลืองด้วยเทคนิค PCR. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.

พนิดา ปรีเปรมโมทย์. (2547) การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อราเวสสิคูลาร์-อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ในรากของถั่วเหลืองด้วยเทคนิค PCR . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0