การศึกษาคุณภาพน้ำในฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จังหวัดชุมพร
การศึกษาคุณภาพน้ำในฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จังหวัดชุมพร
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาคุณภาพน้ำในฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จังหวัดชุมพร
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จามรี รักษ์บางแหลม
ผู้แต่งร่วม :
สุขศรี สัมภวะผล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จามรี รักษ์บางแหลม. 2547. การศึกษาคุณภาพน้ำในฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จังหวัดชุมพร. ชุมพร:สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชุมพร;

จามรี รักษ์บางแหลม. (2547) การศึกษาคุณภาพน้ำในฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จังหวัดชุมพร. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชุมพร:ชุมพร.

จามรี รักษ์บางแหลม. การศึกษาคุณภาพน้ำในฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จังหวัดชุมพร. ชุมพร:สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชุมพร, 2547. Print.

จามรี รักษ์บางแหลม. (2547) การศึกษาคุณภาพน้ำในฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จังหวัดชุมพร. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชุมพร:ชุมพร.