การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบัติ วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรมอาชีวศึกษา
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบัติ วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรมอาชีวศึกษา
ชื่อเรื่อง :
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบัติ วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรมอาชีวศึกษา
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อารีย์ จีนประชา
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อารีย์ จีนประชา. 2546. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบัติ วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรมอาชีวศึกษา. , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ;

อารีย์ จีนประชา. (2546) การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบัติ วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรมอาชีวศึกษา . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.

อารีย์ จีนประชา. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบัติ วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรมอาชีวศึกษา. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.

อารีย์ จีนประชา. (2546) การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบัติ วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรมอาชีวศึกษา . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0