การเพิ่มรายได้ธุรกิจปลาสวยงามร่วมกับการผลิตพรรณไม้น้ำแบบไร้ดิน ในระบบปิดระยะที่ 2 : เปรียบเทียบการผลิตปลาสวยงามร่วมกับพรรณไม้น้ำในระบบ sand culture, nutrient film technique และ deep flow technique
การเพิ่มรายได้ธุรกิจปลาสวยงามร่วมกับการผลิตพรรณไม้น้ำแบบไร้ดิน ในระบบปิดระยะที่ 2 : เปรียบเทียบการผลิตปลาสวยงามร่วมกับพรรณไม้น้ำในระบบ sand culture, nutrient film technique และ deep flow technique
ชื่อเรื่อง :
การเพิ่มรายได้ธุรกิจปลาสวยงามร่วมกับการผลิตพรรณไม้น้ำแบบไร้ดิน ในระบบปิดระยะที่ 2 : เปรียบเทียบการผลิตปลาสวยงามร่วมกับพรรณไม้น้ำในระบบ sand culture, nutrient film technique และ deep flow technique
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
อิทธิสุนทร นันทกิจ, มณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ

นงนุช เลาหะวิสุทธิ์ and others. 2545. การเพิ่มรายได้ธุรกิจปลาสวยงามร่วมกับการผลิตพรรณไม้น้ำแบบไร้ดิน ในระบบปิดระยะที่ 2 : เปรียบเทียบการผลิตปลาสวยงามร่วมกับพรรณไม้น้ำในระบบ sand culture, nutrient film technique และ deep flow technique. กรุงเทพฯ:คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

นงนุช เลาหะวิสุทธิ์ and others. (2545) การเพิ่มรายได้ธุรกิจปลาสวยงามร่วมกับการผลิตพรรณไม้น้ำแบบไร้ดิน ในระบบปิดระยะที่ 2 : เปรียบเทียบการผลิตปลาสวยงามร่วมกับพรรณไม้น้ำในระบบ sand culture, nutrient film technique และ deep flow technique. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

นงนุช เลาหะวิสุทธิ์ and others. การเพิ่มรายได้ธุรกิจปลาสวยงามร่วมกับการผลิตพรรณไม้น้ำแบบไร้ดิน ในระบบปิดระยะที่ 2 : เปรียบเทียบการผลิตปลาสวยงามร่วมกับพรรณไม้น้ำในระบบ sand culture, nutrient film technique และ deep flow technique. กรุงเทพฯ:คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545. Print.

นงนุช เลาหะวิสุทธิ์ and others. (2545) การเพิ่มรายได้ธุรกิจปลาสวยงามร่วมกับการผลิตพรรณไม้น้ำแบบไร้ดิน ในระบบปิดระยะที่ 2 : เปรียบเทียบการผลิตปลาสวยงามร่วมกับพรรณไม้น้ำในระบบ sand culture, nutrient film technique และ deep flow technique. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0