ผลของโปรทีนผนังชั้นนอกของเซลล์เลปโตสไปรา ต่อการสร้างไนตริออกไซด์และทีเอ็นเอฟอัลฟา ในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดที่เพาะเลี้ยง
ผลของโปรทีนผนังชั้นนอกของเซลล์เลปโตสไปรา ต่อการสร้างไนตริออกไซด์และทีเอ็นเอฟอัลฟา ในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดที่เพาะเลี้ยง
ชื่อเรื่อง :
ผลของโปรทีนผนังชั้นนอกของเซลล์เลปโตสไปรา ต่อการสร้างไนตริออกไซด์และทีเอ็นเอฟอัลฟา ในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดที่เพาะเลี้ยง
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นงนุช ถาวร
ผู้แต่งร่วม :
โสภิต ธรรมอารี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นงนุช ถาวร. 2546. ผลของโปรทีนผนังชั้นนอกของเซลล์เลปโตสไปรา ต่อการสร้างไนตริออกไซด์และทีเอ็นเอฟอัลฟา ในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดที่เพาะเลี้ยง. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

นงนุช ถาวร. (2546) ผลของโปรทีนผนังชั้นนอกของเซลล์เลปโตสไปรา ต่อการสร้างไนตริออกไซด์และทีเอ็นเอฟอัลฟา ในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดที่เพาะเลี้ยง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

นงนุช ถาวร. ผลของโปรทีนผนังชั้นนอกของเซลล์เลปโตสไปรา ต่อการสร้างไนตริออกไซด์และทีเอ็นเอฟอัลฟา ในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดที่เพาะเลี้ยง. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

นงนุช ถาวร. (2546) ผลของโปรทีนผนังชั้นนอกของเซลล์เลปโตสไปรา ต่อการสร้างไนตริออกไซด์และทีเอ็นเอฟอัลฟา ในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดที่เพาะเลี้ยง . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0