ประสบการณ์การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
ประสบการณ์การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
ชื่อเรื่อง :
ประสบการณ์การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุมิตรา สินธ์ศิริมานะ
ผู้แต่งร่วม :
จอนผะจง เพ็งจาด
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุมิตรา สินธ์ศิริมานะ. 2546. ประสบการณ์การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุไทย. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สุมิตรา สินธ์ศิริมานะ. (2546) ประสบการณ์การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สุมิตรา สินธ์ศิริมานะ. ประสบการณ์การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุไทย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

สุมิตรา สินธ์ศิริมานะ. (2546) ประสบการณ์การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0