บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์และ 20-ไฮดรอกซีเอคไดโซน ต่อการเจริญของปุ่มปีก ในระยะลาร์วัลไดอะพอส ของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson)
บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์และ 20-ไฮดรอกซีเอคไดโซน ต่อการเจริญของปุ่มปีก ในระยะลาร์วัลไดอะพอส ของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson)
ชื่อเรื่อง :
บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์และ 20-ไฮดรอกซีเอคไดโซน ต่อการเจริญของปุ่มปีก ในระยะลาร์วัลไดอะพอส ของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson)
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กิตติ ตันเมืองปัก
ผู้แต่งร่วม :
ทิพวรรณ สิงห์ไตรภพ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กิตติ ตันเมืองปัก. 2547. บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์และ 20-ไฮดรอกซีเอคไดโซน ต่อการเจริญของปุ่มปีก ในระยะลาร์วัลไดอะพอส ของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson). , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

กิตติ ตันเมืองปัก. (2547) บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์และ 20-ไฮดรอกซีเอคไดโซน ต่อการเจริญของปุ่มปีก ในระยะลาร์วัลไดอะพอส ของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson) . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

กิตติ ตันเมืองปัก. บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์และ 20-ไฮดรอกซีเอคไดโซน ต่อการเจริญของปุ่มปีก ในระยะลาร์วัลไดอะพอส ของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson). . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.

กิตติ ตันเมืองปัก. (2547) บทบาทของฮอร์โมนจูวีไนล์และ 20-ไฮดรอกซีเอคไดโซน ต่อการเจริญของปุ่มปีก ในระยะลาร์วัลไดอะพอส ของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson) . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0