การปนเปื้อนของยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด และคลอแรมฟินิคอลในหอยตะโกรมและหอยแครงบริเวณแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การปนเปื้อนของยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด และคลอแรมฟินิคอลในหอยตะโกรมและหอยแครงบริเวณแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่อง :
การปนเปื้อนของยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด และคลอแรมฟินิคอลในหอยตะโกรมและหอยแครงบริเวณแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ
ผู้แต่งร่วม :
สุพาภร แก้วอักษร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ. 2548. การปนเปื้อนของยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด และคลอแรมฟินิคอลในหอยตะโกรมและหอยแครงบริเวณแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี;

ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ. (2548) การปนเปื้อนของยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด และคลอแรมฟินิคอลในหอยตะโกรมและหอยแครงบริเวณแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี:สุราษฎร์ธานี.

ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ. การปนเปื้อนของยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด และคลอแรมฟินิคอลในหอยตะโกรมและหอยแครงบริเวณแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี, 2548. Print.

ประดิษฐ์ ชนชื่นชอบ. (2548) การปนเปื้อนของยาออกซีเตตราซัยคลิน ออกโซลินิกแอซิด และคลอแรมฟินิคอลในหอยตะโกรมและหอยแครงบริเวณแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี:สุราษฎร์ธานี.