ชีวสังเคราะห์ของสารเทอร์ปีนในต้นเปล้าน้อย
ชีวสังเคราะห์ของสารเทอร์ปีนในต้นเปล้าน้อย
ชื่อเรื่อง :
ชีวสังเคราะห์ของสารเทอร์ปีนในต้นเปล้าน้อย
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
ผู้แต่งร่วม :
วันชัย ดีเอกนามกูล

จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล,วันชัย ดีเอกนามกูล. 2547. ชีวสังเคราะห์ของสารเทอร์ปีนในต้นเปล้าน้อย. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่;

จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล,วันชัย ดีเอกนามกูล. (2547) ชีวสังเคราะห์ของสารเทอร์ปีนในต้นเปล้าน้อย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่:สงขลา.

จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล,วันชัย ดีเอกนามกูล. ชีวสังเคราะห์ของสารเทอร์ปีนในต้นเปล้าน้อย. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2547. Print.

จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล,วันชัย ดีเอกนามกูล. (2547) ชีวสังเคราะห์ของสารเทอร์ปีนในต้นเปล้าน้อย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0