การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
ผู้แต่งร่วม :
สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พรชัย สิทธิศรัณย์กุล. 2547. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พรชัย สิทธิศรัณย์กุล. (2547) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

พรชัย สิทธิศรัณย์กุล. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.

พรชัย สิทธิศรัณย์กุล. (2547) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.