การแยกและคัดเลือกเชื้อราชอบร้อนที่สร้างเอนไซม์ไซลาเนส
การแยกและคัดเลือกเชื้อราชอบร้อนที่สร้างเอนไซม์ไซลาเนส
ชื่อเรื่อง :
การแยกและคัดเลือกเชื้อราชอบร้อนที่สร้างเอนไซม์ไซลาเนส
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
โสภณ บุญลือ
ผู้แต่งร่วม :
-

โสภณ บุญลือ. 2548. การแยกและคัดเลือกเชื้อราชอบร้อนที่สร้างเอนไซม์ไซลาเนส. อุบลราชธานี:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

โสภณ บุญลือ. (2548) การแยกและคัดเลือกเชื้อราชอบร้อนที่สร้างเอนไซม์ไซลาเนส. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

โสภณ บุญลือ. การแยกและคัดเลือกเชื้อราชอบร้อนที่สร้างเอนไซม์ไซลาเนส. อุบลราชธานี:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548. Print.

โสภณ บุญลือ. (2548) การแยกและคัดเลือกเชื้อราชอบร้อนที่สร้างเอนไซม์ไซลาเนส. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0