การวิเคราะห์สายพันธุ์ข้าวและคุณสมบัติของโปรตีนจากข้าวโดยใช้เทคนิคแคปปิลลารี่อิเลคโตรโฟรีซีส
การวิเคราะห์สายพันธุ์ข้าวและคุณสมบัติของโปรตีนจากข้าวโดยใช้เทคนิคแคปปิลลารี่อิเลคโตรโฟรีซีส
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์สายพันธุ์ข้าวและคุณสมบัติของโปรตีนจากข้าวโดยใช้เทคนิคแคปปิลลารี่อิเลคโตรโฟรีซีส
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิริธร ศิริอมรพรรณ
ผู้แต่งร่วม :
ไมตรี สุทธจิตต์

ศิริธร ศิริอมรพรรณ,ไมตรี สุทธจิตต์. 2548. การวิเคราะห์สายพันธุ์ข้าวและคุณสมบัติของโปรตีนจากข้าวโดยใช้เทคนิคแคปปิลลารี่อิเลคโตรโฟรีซีส. มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม;

ศิริธร ศิริอมรพรรณ,ไมตรี สุทธจิตต์. (2548) การวิเคราะห์สายพันธุ์ข้าวและคุณสมบัติของโปรตีนจากข้าวโดยใช้เทคนิคแคปปิลลารี่อิเลคโตรโฟรีซีส. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม:มหาสารคาม.

ศิริธร ศิริอมรพรรณ,ไมตรี สุทธจิตต์. การวิเคราะห์สายพันธุ์ข้าวและคุณสมบัติของโปรตีนจากข้าวโดยใช้เทคนิคแคปปิลลารี่อิเลคโตรโฟรีซีส. มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548. Print.

ศิริธร ศิริอมรพรรณ,ไมตรี สุทธจิตต์. (2548) การวิเคราะห์สายพันธุ์ข้าวและคุณสมบัติของโปรตีนจากข้าวโดยใช้เทคนิคแคปปิลลารี่อิเลคโตรโฟรีซีส. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม:มหาสารคาม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0