การศึกษาปัญหาการดำเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางแท่ง ในประเทศไทย
การศึกษาปัญหาการดำเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางแท่ง ในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาปัญหาการดำเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางแท่ง ในประเทศไทย
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล. 2548. การศึกษาปัญหาการดำเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางแท่ง ในประเทศไทย. สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล. (2548) การศึกษาปัญหาการดำเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางแท่ง ในประเทศไทย . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.

ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล. การศึกษาปัญหาการดำเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางแท่ง ในประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548.

ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล. (2548) การศึกษาปัญหาการดำเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางแท่ง ในประเทศไทย . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0