ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิธาน เสาวภิชาติ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พิธาน เสาวภิชาติ. 2548. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

พิธาน เสาวภิชาติ. (2548) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

พิธาน เสาวภิชาติ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

พิธาน เสาวภิชาติ. (2548) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทซูเปอร์เซ็นเตอร์ ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0