การปรับปรุงสายพันธุ์ Acetobacter sp. โดย N-methly-N-nitro-N-nifrosoguanidine และแสงอัตราไวโอเลต
การปรับปรุงสายพันธุ์ Acetobacter sp. โดย N-methly-N-nitro-N-nifrosoguanidine และแสงอัตราไวโอเลต
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงสายพันธุ์ Acetobacter sp. โดย N-methly-N-nitro-N-nifrosoguanidine และแสงอัตราไวโอเลต
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิริพงษ์ เปรมจิต
ผู้แต่งร่วม :
-

ศิริพงษ์ เปรมจิต. 2548. การปรับปรุงสายพันธุ์ Acetobacter sp. โดย N-methly-N-nitro-N-nifrosoguanidine และแสงอัตราไวโอเลต. พิษณุโลก:ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร;

ศิริพงษ์ เปรมจิต. (2548) การปรับปรุงสายพันธุ์ Acetobacter sp. โดย N-methly-N-nitro-N-nifrosoguanidine และแสงอัตราไวโอเลต. ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

ศิริพงษ์ เปรมจิต. การปรับปรุงสายพันธุ์ Acetobacter sp. โดย N-methly-N-nitro-N-nifrosoguanidine และแสงอัตราไวโอเลต. พิษณุโลก:ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548. Print.

ศิริพงษ์ เปรมจิต. (2548) การปรับปรุงสายพันธุ์ Acetobacter sp. โดย N-methly-N-nitro-N-nifrosoguanidine และแสงอัตราไวโอเลต. ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0