การคาร์บอนไนเซซันชีวมวลในน้ำร้อนความดันสูง
การคาร์บอนไนเซซันชีวมวลในน้ำร้อนความดันสูง
ชื่อเรื่อง :
การคาร์บอนไนเซซันชีวมวลในน้ำร้อนความดันสูง
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นคร วรสุวรรณรักษ์
ผู้แต่งร่วม :
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นคร วรสุวรรณรักษ์. 2549. การคาร์บอนไนเซซันชีวมวลในน้ำร้อนความดันสูง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

นคร วรสุวรรณรักษ์. (2549) การคาร์บอนไนเซซันชีวมวลในน้ำร้อนความดันสูง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

นคร วรสุวรรณรักษ์. การคาร์บอนไนเซซันชีวมวลในน้ำร้อนความดันสูง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549. Print.

นคร วรสุวรรณรักษ์. (2549) การคาร์บอนไนเซซันชีวมวลในน้ำร้อนความดันสูง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.