การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง Epinephelus cioides (hamilton, 1822) ด้วยอาหารเม็ดลายน้ำสำเร็จรูป
การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง Epinephelus cioides (hamilton, 1822) ด้วยอาหารเม็ดลายน้ำสำเร็จรูป
ชื่อเรื่อง :
การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง Epinephelus cioides (hamilton, 1822) ด้วยอาหารเม็ดลายน้ำสำเร็จรูป
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สามารถ เดชสถิตย์
ผู้แต่งร่วม :
สมศักดิ์ จิระวัทโธ, ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สามารถ เดชสถิตย์. 2549. การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง Epinephelus cioides (hamilton, 1822) ด้วยอาหารเม็ดลายน้ำสำเร็จรูป. กระบี่:กรมประมง;

สามารถ เดชสถิตย์. (2549) การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง Epinephelus cioides (hamilton, 1822) ด้วยอาหารเม็ดลายน้ำสำเร็จรูป. กรมประมง:กระบี่.

สามารถ เดชสถิตย์. การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง Epinephelus cioides (hamilton, 1822) ด้วยอาหารเม็ดลายน้ำสำเร็จรูป. กระบี่:กรมประมง, 2549. Print.

สามารถ เดชสถิตย์. (2549) การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง Epinephelus cioides (hamilton, 1822) ด้วยอาหารเม็ดลายน้ำสำเร็จรูป. กรมประมง:กระบี่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0