งานวิจัยการเปลี่ยนสีอัญมณีด้วยพลาสมาโฟกัส
งานวิจัยการเปลี่ยนสีอัญมณีด้วยพลาสมาโฟกัส
ชื่อเรื่อง :
งานวิจัยการเปลี่ยนสีอัญมณีด้วยพลาสมาโฟกัส
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รัฐชาติ มงคลนาวิน
ผู้แต่งร่วม :
บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง, ทนง ลีลาวัฒนสุข

รัฐชาติ มงคลนาวิน and others. 2546. งานวิจัยการเปลี่ยนสีอัญมณีด้วยพลาสมาโฟกัส. กรุงเทพฯ:[สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ];

รัฐชาติ มงคลนาวิน and others. (2546) งานวิจัยการเปลี่ยนสีอัญมณีด้วยพลาสมาโฟกัส. [สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ]:กรุงเทพฯ.

รัฐชาติ มงคลนาวิน and others. งานวิจัยการเปลี่ยนสีอัญมณีด้วยพลาสมาโฟกัส. กรุงเทพฯ:[สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ], 2546. Print.

รัฐชาติ มงคลนาวิน and others. (2546) งานวิจัยการเปลี่ยนสีอัญมณีด้วยพลาสมาโฟกัส. [สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ]:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ ปี...
สำนักงานประสานงานวิชาการและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข