การแยกบริสุทธิ์และการศึกษาโครงสร้างบางส่วน ของเพลลิเคิลโพลีแซคคาไรด์ จาก Acetobacter lovanensis IFO 3284 R strain
การแยกบริสุทธิ์และการศึกษาโครงสร้างบางส่วน ของเพลลิเคิลโพลีแซคคาไรด์ จาก Acetobacter lovanensis IFO 3284 R strain
ชื่อเรื่อง :
การแยกบริสุทธิ์และการศึกษาโครงสร้างบางส่วน ของเพลลิเคิลโพลีแซคคาไรด์ จาก Acetobacter lovanensis IFO 3284 R strain
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศิริวรรณ มุ่งดี
ผู้แต่งร่วม :
-

ศิริวรรณ มุ่งดี. 2548. การแยกบริสุทธิ์และการศึกษาโครงสร้างบางส่วน ของเพลลิเคิลโพลีแซคคาไรด์ จาก Acetobacter lovanensis IFO 3284 R strain. สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

ศิริวรรณ มุ่งดี. (2548) การแยกบริสุทธิ์และการศึกษาโครงสร้างบางส่วน ของเพลลิเคิลโพลีแซคคาไรด์ จาก Acetobacter lovanensis IFO 3284 R strain . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

ศิริวรรณ มุ่งดี. การแยกบริสุทธิ์และการศึกษาโครงสร้างบางส่วน ของเพลลิเคิลโพลีแซคคาไรด์ จาก Acetobacter lovanensis IFO 3284 R strain. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548.

ศิริวรรณ มุ่งดี. (2548) การแยกบริสุทธิ์และการศึกษาโครงสร้างบางส่วน ของเพลลิเคิลโพลีแซคคาไรด์ จาก Acetobacter lovanensis IFO 3284 R strain . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0