ระบบบัญชีและการคิดต้นทุนน้ำปลาหวาน กรณีศึกษา :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบบบัญชีและการคิดต้นทุนน้ำปลาหวาน กรณีศึกษา :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง :
ระบบบัญชีและการคิดต้นทุนน้ำปลาหวาน กรณีศึกษา :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นันทนา งามตามพงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-

นันทนา งามตามพงศ์. 2549. ระบบบัญชีและการคิดต้นทุนน้ำปลาหวาน กรณีศึกษา :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

นันทนา งามตามพงศ์. (2549) ระบบบัญชีและการคิดต้นทุนน้ำปลาหวาน กรณีศึกษา :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

นันทนา งามตามพงศ์. ระบบบัญชีและการคิดต้นทุนน้ำปลาหวาน กรณีศึกษา :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.

นันทนา งามตามพงศ์. (2549) ระบบบัญชีและการคิดต้นทุนน้ำปลาหวาน กรณีศึกษา :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.