การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง :บทสำรวจทัศนคติของพนักงานท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง :บทสำรวจทัศนคติของพนักงานท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ชื่อเรื่อง :
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง :บทสำรวจทัศนคติของพนักงานท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุวรรณี กฤษฎารักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

สุวรรณี กฤษฎารักษ์. 2549. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง :บทสำรวจทัศนคติของพนักงานท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สุวรรณี กฤษฎารักษ์. (2549) การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง :บทสำรวจทัศนคติของพนักงานท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

สุวรรณี กฤษฎารักษ์. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง :บทสำรวจทัศนคติของพนักงานท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.

สุวรรณี กฤษฎารักษ์. (2549) การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง :บทสำรวจทัศนคติของพนักงานท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0