การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ELISA ในการหาปริมาณเลคตินในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วย
การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ELISA ในการหาปริมาณเลคตินในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วย
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ELISA ในการหาปริมาณเลคตินในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วย
ปี :
[2547]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประภาพร อุทารพันธุ์
ผู้แต่งร่วม :
วนิดา ฤทธิเดช

ประภาพร อุทารพันธุ์,วนิดา ฤทธิเดช. [2547]. การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ELISA ในการหาปริมาณเลคตินในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วย. สงขลา:ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

ประภาพร อุทารพันธุ์,วนิดา ฤทธิเดช. ([2547]) การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ELISA ในการหาปริมาณเลคตินในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วย. ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

ประภาพร อุทารพันธุ์,วนิดา ฤทธิเดช. การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ELISA ในการหาปริมาณเลคตินในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วย. สงขลา:ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2547]. Print.

ประภาพร อุทารพันธุ์,วนิดา ฤทธิเดช. ([2547]) การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ELISA ในการหาปริมาณเลคตินในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วย. ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.