การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและทดลองของกระบวนการ การทำลายในวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัว
การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและทดลองของกระบวนการ การทำลายในวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัว
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและทดลองของกระบวนการ การทำลายในวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัว
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ผู้แต่งร่วม :
-

ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช. 2549. การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและทดลองของกระบวนการ การทำลายในวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัว. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช. (2549) การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและทดลองของกระบวนการ การทำลายในวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัว. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช. การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและทดลองของกระบวนการ การทำลายในวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัว. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. Print.

ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช. (2549) การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและทดลองของกระบวนการ การทำลายในวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัว. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0