ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย
ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
ผู้แต่งร่วม :
ครรชิต สุขนาค

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย,ครรชิต สุขนาค. 2548. ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย. กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย,ครรชิต สุขนาค. (2548) ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย,ครรชิต สุขนาค. ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย. กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. Print.

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย,ครรชิต สุขนาค. (2548) ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0