ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ระหว่างชนิดย่อยของกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) กับกล้วยปลูกกลุ่มจีโนม A โดยใช้ Inter-Simple Sequence Repeat Marker
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ระหว่างชนิดย่อยของกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) กับกล้วยปลูกกลุ่มจีโนม A โดยใช้ Inter-Simple Sequence Repeat Marker
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ระหว่างชนิดย่อยของกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) กับกล้วยปลูกกลุ่มจีโนม A โดยใช้ Inter-Simple Sequence Repeat Marker
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พฤทธิ์ ราชรักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พฤทธิ์ ราชรักษ์. 2549. ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ระหว่างชนิดย่อยของกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) กับกล้วยปลูกกลุ่มจีโนม A โดยใช้ Inter-Simple Sequence Repeat Marker. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

พฤทธิ์ ราชรักษ์. (2549) ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ระหว่างชนิดย่อยของกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) กับกล้วยปลูกกลุ่มจีโนม A โดยใช้ Inter-Simple Sequence Repeat Marker . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

พฤทธิ์ ราชรักษ์. ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ระหว่างชนิดย่อยของกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) กับกล้วยปลูกกลุ่มจีโนม A โดยใช้ Inter-Simple Sequence Repeat Marker. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.

พฤทธิ์ ราชรักษ์. (2549) ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ระหว่างชนิดย่อยของกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) กับกล้วยปลูกกลุ่มจีโนม A โดยใช้ Inter-Simple Sequence Repeat Marker . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0