การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ตรึงควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ ด้วยเรซินและแลกเปลี่ยนไอออน
การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ตรึงควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ ด้วยเรซินและแลกเปลี่ยนไอออน
ชื่อเรื่อง :
การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ตรึงควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ ด้วยเรซินและแลกเปลี่ยนไอออน
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กิตตินันท์ โกมลภิส
ผู้แต่งร่วม :
วาสนา โตเลี้ยง

กิตตินันท์ โกมลภิส,วาสนา โตเลี้ยง. 2549. การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ตรึงควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ ด้วยเรซินและแลกเปลี่ยนไอออน. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

กิตตินันท์ โกมลภิส,วาสนา โตเลี้ยง. (2549) การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ตรึงควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ ด้วยเรซินและแลกเปลี่ยนไอออน. สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

กิตตินันท์ โกมลภิส,วาสนา โตเลี้ยง. การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ตรึงควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ ด้วยเรซินและแลกเปลี่ยนไอออน. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.

กิตตินันท์ โกมลภิส,วาสนา โตเลี้ยง. (2549) การผลิตกรดมะนาวโดยยีสต์ตรึงควบคู่กับการแยกผลิตภัณฑ์ ด้วยเรซินและแลกเปลี่ยนไอออน. สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0