การดูดซับไอระเหยของไซลีนโดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอนภายในหอดูดซับแบบมีแพคกิง
การดูดซับไอระเหยของไซลีนโดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอนภายในหอดูดซับแบบมีแพคกิง
ชื่อเรื่อง :
การดูดซับไอระเหยของไซลีนโดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอนภายในหอดูดซับแบบมีแพคกิง
ปี :
[2547]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมนึก จารุดิลกกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

สมนึก จารุดิลกกุล. [2547]. การดูดซับไอระเหยของไซลีนโดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอนภายในหอดูดซับแบบมีแพคกิง. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

สมนึก จารุดิลกกุล. ([2547]) การดูดซับไอระเหยของไซลีนโดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอนภายในหอดูดซับแบบมีแพคกิง. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

สมนึก จารุดิลกกุล. การดูดซับไอระเหยของไซลีนโดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอนภายในหอดูดซับแบบมีแพคกิง. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2547]. Print.

สมนึก จารุดิลกกุล. ([2547]) การดูดซับไอระเหยของไซลีนโดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอนภายในหอดูดซับแบบมีแพคกิง. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0