การบริหารจัดการแมลงศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือนด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์
การบริหารจัดการแมลงศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือนด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์
ชื่อเรื่อง :
การบริหารจัดการแมลงศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือนด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทิพย์วดี อรรถธรรม
ผู้แต่งร่วม :
วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล

ทิพย์วดี อรรถธรรม,วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล. 2549. การบริหารจัดการแมลงศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือนด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์. นครปฐม:ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน;

ทิพย์วดี อรรถธรรม,วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล. (2549) การบริหารจัดการแมลงศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือนด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์. ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม.

ทิพย์วดี อรรถธรรม,วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล. การบริหารจัดการแมลงศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือนด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์. นครปฐม:ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2549. Print.

ทิพย์วดี อรรถธรรม,วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล. (2549) การบริหารจัดการแมลงศัตรูมะเขือเทศในโรงเรือนด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์. ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1