กองทุนเพื่ออนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 2
กองทุนเพื่ออนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 2
ชื่อเรื่อง :
กองทุนเพื่ออนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 2
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
ผู้แต่งร่วม :
ศุภวัฒนาการ วงศ์ธนวสุ, ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ and others. 2549. กองทุนเพื่ออนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 2. ขอนแก่น:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ and others. (2549) กองทุนเพื่ออนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ and others. กองทุนเพื่ออนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 2. ขอนแก่น:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549. Print.

พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ and others. (2549) กองทุนเพื่ออนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.