ผลของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีแบบการเรียนต่างกัน
ผลของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีแบบการเรียนต่างกัน
ชื่อเรื่อง :
ผลของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีแบบการเรียนต่างกัน
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ฉัตรลดา สุนทรนนท์
ผู้แต่งร่วม :
-

ฉัตรลดา สุนทรนนท์. 2549. ผลของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีแบบการเรียนต่างกัน. สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ฉัตรลดา สุนทรนนท์. (2549) ผลของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีแบบการเรียนต่างกัน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ฉัตรลดา สุนทรนนท์. ผลของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีแบบการเรียนต่างกัน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ฉัตรลดา สุนทรนนท์. (2549) ผลของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีแบบการเรียนต่างกัน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0