การจัดการศูนย์วัฒนธรรมชุมชนบ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
การจัดการศูนย์วัฒนธรรมชุมชนบ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
ชื่อเรื่อง :
การจัดการศูนย์วัฒนธรรมชุมชนบ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ
ผู้แต่งร่วม :
-

พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ. 2550. การจัดการศูนย์วัฒนธรรมชุมชนบ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน. สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ. (2550) การจัดการศูนย์วัฒนธรรมชุมชนบ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ. การจัดการศูนย์วัฒนธรรมชุมชนบ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550.

พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ. (2550) การจัดการศูนย์วัฒนธรรมชุมชนบ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0