บทบาทสำนักข่าวไทย กับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ศึกษากรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547
บทบาทสำนักข่าวไทย กับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ศึกษากรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547
ชื่อเรื่อง :
บทบาทสำนักข่าวไทย กับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ศึกษากรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณิชาดา มงคลเจริญ
ผู้แต่งร่วม :
-

ณิชาดา มงคลเจริญ. 2548. บทบาทสำนักข่าวไทย กับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ศึกษากรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

ณิชาดา มงคลเจริญ. (2548) บทบาทสำนักข่าวไทย กับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ศึกษากรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547 . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

ณิชาดา มงคลเจริญ. บทบาทสำนักข่าวไทย กับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ศึกษากรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.

ณิชาดา มงคลเจริญ. (2548) บทบาทสำนักข่าวไทย กับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ศึกษากรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547 . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0