การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA เพื่อหาชนิดย่อย (subtype) ของแอนติบอดี ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1)
การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA เพื่อหาชนิดย่อย (subtype) ของแอนติบอดี ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1)
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA เพื่อหาชนิดย่อย (subtype) ของแอนติบอดี ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1)
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดลฤดี สงวนเสริมศรี
ผู้แต่งร่วม :
-

ดลฤดี สงวนเสริมศรี,ดลฤดี สงวนเสริมศรี..[และคนอื่นๆ]. 2549. การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA เพื่อหาชนิดย่อย (subtype) ของแอนติบอดี ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1). พิษณุโลก:ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร;

ดลฤดี สงวนเสริมศรี,ดลฤดี สงวนเสริมศรี..[และคนอื่นๆ]. (2549) การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA เพื่อหาชนิดย่อย (subtype) ของแอนติบอดี ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1). ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

ดลฤดี สงวนเสริมศรี,ดลฤดี สงวนเสริมศรี..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA เพื่อหาชนิดย่อย (subtype) ของแอนติบอดี ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1). พิษณุโลก:ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549. Print.

ดลฤดี สงวนเสริมศรี,ดลฤดี สงวนเสริมศรี..[และคนอื่นๆ]. (2549) การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA เพื่อหาชนิดย่อย (subtype) ของแอนติบอดี ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1). ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0