การประยุกต์ใช้รีเวอร์สออสโมซีสในการผลิตน้ำปลอดอิออน
การประยุกต์ใช้รีเวอร์สออสโมซีสในการผลิตน้ำปลอดอิออน
ชื่อเรื่อง :
การประยุกต์ใช้รีเวอร์สออสโมซีสในการผลิตน้ำปลอดอิออน
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จรรยา อินทมณี
ผู้แต่งร่วม :
สมคิด จีนาพงษ์

จรรยา อินทมณี,สมคิด จีนาพงษ์. 2549. การประยุกต์ใช้รีเวอร์สออสโมซีสในการผลิตน้ำปลอดอิออน. สงขลา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

จรรยา อินทมณี,สมคิด จีนาพงษ์. (2549) การประยุกต์ใช้รีเวอร์สออสโมซีสในการผลิตน้ำปลอดอิออน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

จรรยา อินทมณี,สมคิด จีนาพงษ์. การประยุกต์ใช้รีเวอร์สออสโมซีสในการผลิตน้ำปลอดอิออน. สงขลา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549. Print.

จรรยา อินทมณี,สมคิด จีนาพงษ์. (2549) การประยุกต์ใช้รีเวอร์สออสโมซีสในการผลิตน้ำปลอดอิออน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0