ผลของปริมาณตะกอนต่ออัตราการอยู่รอดของหอยตะโกรม Crassostrea belcheri [Sowerby]
ผลของปริมาณตะกอนต่ออัตราการอยู่รอดของหอยตะโกรม Crassostrea belcheri [Sowerby]
ชื่อเรื่อง :
ผลของปริมาณตะกอนต่ออัตราการอยู่รอดของหอยตะโกรม Crassostrea belcheri [Sowerby]
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อนัญญา เจริญพรนิพัทธ
ผู้แต่งร่วม :
-

อนัญญา เจริญพรนิพัทธ. 2548. ผลของปริมาณตะกอนต่ออัตราการอยู่รอดของหอยตะโกรม Crassostrea belcheri [Sowerby]. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

อนัญญา เจริญพรนิพัทธ. (2548) ผลของปริมาณตะกอนต่ออัตราการอยู่รอดของหอยตะโกรม Crassostrea belcheri [Sowerby]. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

อนัญญา เจริญพรนิพัทธ. ผลของปริมาณตะกอนต่ออัตราการอยู่รอดของหอยตะโกรม Crassostrea belcheri [Sowerby]. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548. Print.

อนัญญา เจริญพรนิพัทธ. (2548) ผลของปริมาณตะกอนต่ออัตราการอยู่รอดของหอยตะโกรม Crassostrea belcheri [Sowerby]. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0