ผลกระทบของสนามเวลา ต่อการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ผลกระทบของสนามเวลา ต่อการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของสนามเวลา ต่อการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อภิชัย ศิวประภากร
ผู้แต่งร่วม :
วาริณี พลสาร, อรัญญา พิมพ์มงคล

อภิชัย ศิวประภากร and others. 2550. ผลกระทบของสนามเวลา ต่อการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. อุบลราชธานี:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

อภิชัย ศิวประภากร and others. (2550) ผลกระทบของสนามเวลา ต่อการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

อภิชัย ศิวประภากร and others. ผลกระทบของสนามเวลา ต่อการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. อุบลราชธานี:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550. Print.

อภิชัย ศิวประภากร and others. (2550) ผลกระทบของสนามเวลา ต่อการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0