การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สิทธิพร แอกทอง
ผู้แต่งร่วม :
อทิตยา แก้วเสมา

สิทธิพร แอกทอง,อทิตยา แก้วเสมา. 2550. การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ. กรุงเทพฯ:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สิทธิพร แอกทอง,อทิตยา แก้วเสมา. (2550) การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

สิทธิพร แอกทอง,อทิตยา แก้วเสมา. การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ. กรุงเทพฯ:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.

สิทธิพร แอกทอง,อทิตยา แก้วเสมา. (2550) การศึกษาบทบาทของ MAPK ERK ในการตายของเซลล์ประสาทและการงอกใหม่ของเส้นประสาทหลังการบาดเจ็บ. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.