การประยุกต์ใช้โมเดลเอสอีซีไอ ในการจัดการองค์ความรู้เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์
การประยุกต์ใช้โมเดลเอสอีซีไอ ในการจัดการองค์ความรู้เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง :
การประยุกต์ใช้โมเดลเอสอีซีไอ ในการจัดการองค์ความรู้เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณัฐพงศ์ พยัฆคิน
ผู้แต่งร่วม :
-

ณัฐพงศ์ พยัฆคิน. 2550. การประยุกต์ใช้โมเดลเอสอีซีไอ ในการจัดการองค์ความรู้เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร;

ณัฐพงศ์ พยัฆคิน. (2550) การประยุกต์ใช้โมเดลเอสอีซีไอ ในการจัดการองค์ความรู้เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

ณัฐพงศ์ พยัฆคิน. การประยุกต์ใช้โมเดลเอสอีซีไอ ในการจัดการองค์ความรู้เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์. . พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.

ณัฐพงศ์ พยัฆคิน. (2550) การประยุกต์ใช้โมเดลเอสอีซีไอ ในการจัดการองค์ความรู้เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 46
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 46
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0